Biografie Jan Peter van Opheusden

De meester van het intuïtieve

Wanneer ze over kunst schrijven hebben zondagscritici een paar goed geslepen technieken die ze zomaar ergens vandaan gegrepen hebben om welke artiest dan ook te bespreken waar ze niet van houden, of anders niet begrijpen.
Ze kunnen praten over wat hij bereikt heeft en hem kwaliteiten toedichten die hij niet heeft.
Ze kunnen zich toespitsen op een detail in zijn leven dat ze vaak verkeerd onderstrepen als zijnde belangrijk.
Ze kunnen ook bazelen over zijn artistieke opleiding –en vandaar zijn “meesterlijke techniek”- tenzij ze besluiten zijn autodidactische achtergrond te verheerlijken en vandaar zijn “echtheid” en “spontaniteit.”

Van belhamel tot globetrotter

Jan Peter van Opheusden werd op 12 maart 1941 geboren in Eindhoven, waar hij nog steeds woont en werkt. Als kind jaagt hij zijn kleine nichtje de stuipen op het lijf door van zijn vinger een kunstwerk te maken met een grote spijker ‘erdoorheen’ en met een van bloed druipend verband eromheen.
Hij gaat studeren aan de, inmiddels internationaal gerenommeerde, Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven (tegenwoordig Design Academy).
Naast het schilderen geeft Jan Peter jaren les als docent beeldende kunsten en handvaardigheid, waarna hij zich vestigt als vrij kunstenaar. Hij omarmt een breed scala aan disciplines zoals schilderen, beeldhouwen en diverse grafische technieken. Voortdurend onderneemt hij studiereizen naar landen binnen Europa, maar ook daarbuiten. Na zijn mega tentoonstelling in 1998 onder het dak van de Grande Arche te Parijs krijgt Jan Peter’s werk, ook in grotere kring, steeds meer waardering. Inmiddels is zijn werk wereldwijd te vinden in grote collecties van vooral particuliere verzamelaars.

‘Schilderen is mijn passie en mijn werk moet warmte uitstralen,  verder niks’.

Jan Peter beeldhouwt, zeefdrukt en schildert. Jan Peter schildert snel, niet alleen met de kwast maar ook met zijn handen. Hij beschouwt het doek als zijn palet en werkt het liefst met acryl, lekker vlug. Gezwind als het leven. Gemengde technieken, met krijt als basis voor het juiste effect. Op doek, paneel of papier; mensen, natuur, dingen van alledag, beweging, dansers, theater of sport en soms, als uitgebreide vingeroefening, een kinderportret. “Ik wil gevoelens overdragen.
Ik schilder geen mooie dingen en de ervaring leert dat mensen mijn werk kopen omdat het warmte uitstraalt. Ik ervaar schilderen dan ook als mijn passie”.

‘Omring je met mooie dingen’ (Confucius, 500 jr. V.Chr.)
“Het moet fijn zijn om naar mijn werk te kijken. Confucius zei in ca. 500 V.Chr. al dat je je met mooie dingen moet omringen en daar ben ik het helemaal mee eens. Om goed te kunnen werken moet ik me, bij het schilderen zelf, in de eerste plaats lekker voelen. Als anderen dan ook plezier aan aan mijn werk beleven, is dat toch prachtig. De toeschouwer mag, wat mij betreft, het werk met zijn eigen fantasie afmaken. Zijn of haar verbeelding ziet vaak iets geheel anders dan die van mij en dat geeft nog eens een extra dimensie aan mijn werk”.

‘Ik bén die kleur’
“De kleur is voor mij eigenlijk nog meer bepalend dan de vorm. Ik bén die kleur. Om die reden gebruik ik vrijwel nooit pasteltinten maar meestal primaire en contrasterende kleuren. Zij drukken directe emoties uit en gevoelens die geladen zijn door een onstuimige expressie of een gespannen erotiek en liefde voor mensen; het zijn geen boodschappen. Wanneer je mijn schilderijen goed bekijkt dan zie je uitsluitend iets van jezelf”.

‘Door transpiratie komt inspiratie’
“Zo schilderen, is ook steeds weer een uitputtende slag tussen materie en fantasie. Ja, door transpiratie komt inspiratie. Niet bedacht maar direct explosief met hoogstens een thema in het achterhoofd en met muziek als decor. Iedere dag opnieuw omdat het steeds beter en anders moet”. En als die stroom af en toe even stokt vormt Jan Peter, lonkend naar de Griekse en Romeinse beeldhouwkunst, met zijn handen de was om een bronzen beeld van te kunnen laten gieten, maar schilderen blijft steeds zijn grote passie.

flag-engBiography

‘From rascal to globetrotter’
Jan Peter van Opheusden is born on March, 12, 1941 in Eindhoven (The Netherlands), where he still lives and works. As a child he frightens his little niece out of her wits by turning his finger into a piece of art, pierced with a big nail and a blood dripped bandage. He studies at the, in the meantime internationally well-known, Design Academy in Eindhoven.
Besides his work as a painter Jan Peter teaches visual arts and skills for many years, after which he settles down as liberal artist. He embraces a wide range of disciplines such as painting, sculpture and several graphical technics. His study-tours all over Europe and Asia inspire his creations. His one-man mega exhibition in the Grande Arche , Paris in 1998 gives his work greater appraisal. Meanwhile his work is acquired worldwide by important private collectors.
‘Painting is my passion and my work needs to emanate warmth, no more no less’.
Jan Peter paints, sculpts, does screen printing and paints. Jan Peter is a lightning artist not only with a brush but also with his hands. The canvas is his pallet and acryl his favourite paint, nice and quick as life. He uses mixed media with chalk as basis to obtain the right effect. He paints on canvas, panel or paper, human figures, nature, things of every-day, movements, dancers, theatre or sports and sometimes a child portrait as intensive finger exercise. “I want to transmit feelings. I don’t paint pretty things and I know, by experience, that people acquire my work for this emanated warmth. Therefore painting is my passion.”.

‘Surround yourself with beautiful things’ (Confucius, 500 BC)
“Colour is more determining than form. I am that colour. Therefore, I never use pastel shades but most of the time primary and contrasting colours. They express direct emotions and feelings charged with an impetuous expression or tense eroticism and love for people: they are not meant as messages. When you look carefully at my paintings then you will just find something of yourself.”

‘I am that colour’
“Colour is more determining than form. I am that colour. Therefore, I never use pastel shades but most of the time primary and contrasting colours. They express direct emotions and feelings charged with an impetuous expression or tense eroticism and love for people: they are not meant as messages. When you look carefully at my paintings then you will just find something of yourself.”

‘From perspiration comes inspiration’
“To paint in such a way is ever again an exhausting battle between matter and fantasy. Yes, inspiration comes through perspiration, not contrived but directly explosive with at most a theme at the back of my mind and with music in the background. Every day, again and again, to get it better and different. Sometimes when the action breaks down Jan Peter is moulding the wax, ogling at the Greek and Roman sculpture, to be able to have it cast into a bronze statue but… painting will always be his passion.